Eettiset toimintaperiaatteet

 

Johdanto

Voimaosakeyhtiö SF:n liiketoiminta ja tarkoitus kiteytyy sen missioon, joka on päästöttömän, kohtuuhintaisen ja vakaan sähkön tuottaminen yhtiön osakkaille. Tähän tavoitteeseen pyrimme toimimalla Voimaosakeyhtiö SF:n arvojen mukaisesti Turvallisesti, Vastuullisesti, Avoimesti ja Yhdessä.

Voimaosakeyhtiö SF:n arvot ja eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiötä sekä sen omassa liiketoiminnassa että vuorovaikutuksessa yhtiön omistajien, sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
 
 

Eettiset periaatteet

 

Noudatamme lakeja ja määräyksiä

Noudatamme toiminnassamme kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Viranomaisten kanssa toimimme avoimesti, ennakoivasti ja yhteistyötä tehden.
 

Turvallisuus kaiken toiminnan perustana

Turvallisuus kaikkia osapuolia sekä ympäristöä kohtaan on tärkeä osa Voimaosakeyhtiö SF:n toimintaa ja edellytys sille, että yhtiö voi toimia. Haluamme luoda edellytykset vahvan turvallisuuskulttuurin syntymiseen Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja Fennovoimassa sekä edistämme sitä kaikessa toiminnassamme.
 

Vastuullisuus sidosryhmiä kohtaan

Toimimme avoimesti ja rehellisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Avoimuus luo pohjan luottamukselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle, mikä on keskeinen osa Voimaosakeyhtiö SF:n toimintamallia. Tämä auttaa meitä vastaamaan velvollisuuksistamme osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Noudatamme soveltuvaa työlainsäädäntöä ja edistämme hyviä, turvallisia ja tasapuolisia työolosuhteita. Toimimme ammattitaitoisesti, ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme.

Toimimme vastuullisesti suhteessa paikallisyhteisöihin ja laajempaa yhteiskuntaa kohtaan sekä edistämme luottamuksellisten ja eri osapuolia kunnioittavien vuorovaikutussuhteiden syntymistä. Toiminnassamme emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua. Kunnioitamme ihmisoikeuksia.
 

Ympäristövastuu

Luomalla edellytykset päästöttömän sähkön turvalliselle ja ammattitaitoiselle tuottamiselle sekä ydinjätteen luotettavalle käsittelylle kannamme vastuuta ympäristöstä yhdessä tytäryhtiömme Fennovoima Oy:n kanssa.
 

Toimimme avoimesti ja luottamuksellisesti

Luottamuksellisuuden säilyttäminen ja tietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Emme luovuta tai ilmaise luottamuksellista tietoa tahoille, joilla ei ole siihen oikeutettua tarvetta. Kaikkia henkilökohtaisia tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti
 

Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Suojelemme Voimaosakeyhtiö SF:n ja sen omistajien varoja, omaisuutta ja tietoja. Emme käytä niitä henkilökohtaisen edun tavoitteluun.
 

Vältämme eturistiriidat ja vastustamme lahjontaa ja korruptiota

Vältämme tilanteita, joissa on mahdollinen eturistiriita. Emme tavoittele henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi asemaamme tai sitä kautta saamaamme tietoa.

Vastustamme lahjontaa ja korruptiota. Emme ota vastaan emmekä tarjoa lahjuksia tai anna lahjoja, jotka ylittävät normaaliin liiketoimintaan liittyvän kohtuullisen vieraanvaraisuuden ja kulloinkin voimassa olevan lain.
 
 

Eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen

Edellytämme, että kaikki Voimaosakeyhtiö SF:n työntekijät, kumppanit ja toimittajat ymmärtävät eettisissä toimintaperiaatteissa määritellyt periaatteet ja toimivat niiden mukaisesti.

Jokaisella Voimaosakeyhtiö SF:n työntekijällä on velvollisuus raportoida eettisten toimintaperiaatteiden rikkomuksista toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Kaikki ilmoitukset käsitellään.