Etiska verksamhetsprinciper

 

Inledning

Voimaosakeyhtiö SF:s affärsverksamhet och syfte fastställs i bolagets mission, som är att producera utsläppsfri, rimligt prissatt och stabil el till bolagets delägare. Denna målsättning strävar vi efter att uppnå genom att agera i enlighet med Voimaosakeyhtiö SF:s värderingar: Säkert, Ansvarsfullt, Öppet och Tillsammans.

Voimaosakeyhtiö SF:s värderingar och etiska verksamhetsprinciper definierar de etiska principer som styr bolagets affärsverksamhet och växelverkan med bolagets ägare, intressenter och det omringande samhället.
 
 

Etiska principer

 

Vi följer lagar och förordningar

I vår verksamhet följer vi alla tillämpbara lagar och förordningar. Med myndigheter arbetar vi öppet, proaktivt och samarbetsvilligt.
 

Säkerhet är grunden för all verksamhet

Alla parters samt omgivningens säkerhet är en viktig del av och en förutsättning för Voimaosakeyhtiö SF:s verksamhet. Vi vill skapa förutsättningar för att bygga en stark säkerhetskultur i Voimaosakeyhtiö SF och Fennovoima, och främjar den i all vår verksamhet.
 

Ansvar gentemot intressentgrupper

Vi är öppna och ärliga mot alla våra intressentgrupper. Öppenhet skapar en grund för förtroende och konstruktiv växelverkan, vilket är en central del av Voimaosakeyhtiö SF:s verksamhetsmodell. Detta hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra aktieägare och andra intressentgrupper.

Vi följer tillämpliga arbetslagar och främjar goda, säkra och rättvisa arbetsvillkor. Vi arbetar på ett professionellt sätt och utvecklar vår kompetens ständigt.

Vi agerar ansvarsfullt gentemot lokala samhällen och samhället i stort, och vi bidrar till att skapa interaktion, som är konfidentiell och respekterar olika parter. Vi godkänner inte någon form av diskriminering, trakasserier, mobbning eller annan olämplig behandling i vår verksamhet. Vi respekterar mänskliga rättigheter.
 

Miljöansvar

Genom att skapa förutsättningar för säker och professionell produktion av utsläppsfri el och pålitlig hantering av kärnavfall bär vi ansvar för miljön tillsammans med vårt dotterbolag Fennovoima Ab.
 

Vi arbetar öppet och konfidentiellt

Att bevara konfidentialitet och att behandla information på ett säkert sätt är viktigt för oss. Vi lämnar inte ut konfidentiell information till eller delar den med parter som inte har ett berättigat behov till den. All personlig information behandlas i enlighet med lagstiftning om dataskydd.
 

Skydd av bolagets tillgångar

Vi skyddar Voimaosakeyhtiö SF:s och dess ägares tillgångar, egendom och information. Vi använder inte dem för att eftersträva egen vinning.
 

Vi undviker intressekonflikter och motsätter oss mutor och korruption

Vi undviker situationer som eventuellt kan innebära en intressekonflikt. Vi eftersträvar inte egen vinning genom att utnyttja vår position eller information som vi fått genom den.

Vi motsätter oss mutor och korruption. Vi tar inte emot eller ger mutor, och ger inte gåvor som överskrider rimlig gästfrihet i normal affärsverksamhet och gällande lag.
 
 

Följande av de etiska verksamhetsprinciperna

Vi förutsätter att alla Voimaosakeyhtiö SF:s anställda, samarbetspartners och leverantörer förstår och följer de regler som definierats i de etiska verksamhetsprinciperna.

Varje anställd vid Voimaosakeyhtiö SF har en skyldighet att rapportera förbrytelser mot de etiska verksamhetsprinciperna till den verkställande direktören och styrelsen. Alla anmälningar behandlas.